ביטול הזמנות ומדיניות החזרת מוצרים

ביטול הזמנת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח

 

1.1    הלקוח מצהיר כי הינו מודע לכך שהמוצרים באתר הינם מוצרים המופקים בהזמנה אישית, רק לאחר שביצע את ההזמנה באתר, ואינם "מוצרי מדף", אי לכך, הלקוח אינו רשאי לבטל הזמנתם של פריטים מסוימים אותם הזמין, כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

1.2   כאמור, מוצרים אלו אינם ניתנים להחזרה אלא אם נמצא בהם פגם במוצר המהווה אי התאמה כהגדרתו ב"חוק המכר"

1.3   משכך, עם קבלת המוצר, חלה חובה על הלקוח לבדוק את המוצר ובמידה של אי התאמה עליו להודיע לאתר, באמצעות WhatsApp למספר 050-5239684, כי קיימת אי התאמה, ועליו לצרף אסמכתאות התומכות בטענתו. אי הודעה על אי התאמה מיד עם קבלת המוצר, מבטלת את זכות הלקוח לקבל החזר כלשהוא והוא יחשב כמי שקיבל את המוצר.

1.4 רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי המחושב לפי הסכום אותו שילם הלקוח עבור המוצרים שהוחזרו, בניכוי הסכומים שלהלן: דמי המשלוח שנגבו מהלקוח (באם קיים), דמי משלוח לאיסוף ההחזרה מהלקוח (באם קיים).

1.5 זיכוי הלקוח בהחזר כספי יבוצע ע"י זיכוי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור ההזמנה אותה ביטל.

  1. ביטול ע"י האתר ו/או החברה המפעילה

2.1     החברה המפעילה רשאית לבטל על-פי שיקולה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת הזמנה של לקוח, כולה או חלקה, בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח או בטרם התקבלה על-ידו.

2.2    הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע"י נציג האתר. האתר ו/או החברה המפעילה לא יחייבו את הלקוח עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובאם כבר חויב הלקוח עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב (100% החזר כספי).

2.3    הודעה על ביטול ההזמנה לא תימסר ללקוח במידה והסיבה לביטול ההזמנה קשורה לקבלת סירוב לתשלום מחברת האשראי שהנפיקה את כרטיס האשראי בו השתמש הלקוח לביצוע התשלום או סירוב דומה שהתקבל מחברת PayPal והלקוח לא הסדיר את התשלום תוך 7 ימים מיום בו הודיע לו נציג האתר על קבלת הסירוב לתשלום.

2.4   החברה המפעילה מציינת בפני הלקוח, שלמרות האמור לעיל, אין החזר כספי להזמנה שבוטלה ואשר כבר חויבה, באם הסיבה לביטול ההזמנה קשורה לעובדה שהלקוח בחר באיסוף עצמי, אולם ההזמנה לא נאספה על-ידו עד תום 21 הימים ממועד אישור ההזמנה.

2.5   לקוח שלא חויב עבור הזמנה שבוטלה או שכבר הושב לו כספו בגין חיוב שבוצע, לא יהיה רשאי לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה ו/או לתבוע כל תביעה מהאתר ו/או מהחברה המפעילה בגין ביטול ההזמנה שבנדון.

2.6   בגין ביטול הזמנה כלשהיא, האתר ו/או החברה המפעילה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי אחר לרבות אך לא מוגבל בנזק בגין רכישת מוצר זהה במחיר גבוה יותר מצד שלישי.

איזה יופי!
לא תפסיקו לקבל מחמאות, על התמונות שתדפיסו אצלנו
דילוג לתוכן